Училищна проедура за подаване , разглеждане и решаване на предложения , жалби и сигнали

Училищна проедура за подаване , разглеждане и решаване на предложения , жалби и сигнали