ПРОЕКТИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА 2016/2017г.

ПРОЕКТИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА 2016/2017г.

ПРОЕКТИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА 2016/2017г.

1.НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА оптимизация на училищната мрежа; 
Модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата”Мярка „Без свободен час” – заместване на отсъстващи учители в училищата.
2.НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст; модул „Подпомагане храненето на децата от подготвителните класове в училище и учениците от I -IV клас”/безплатна закуска/възраст
3.НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА» Информационни и комуникационни технологии в училище»;
4.ПРОЕКТ“ТВОЯТ ЧАС“