ПРОЕКТИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА 2017/2018г.

ПРОЕКТИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА 2017/2018г.

ПРОЕКТИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА 2017/2018г.

 На 04.07.2017г. бе подписан Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект: „Толерантни заедно“ №BG05M2OP001-3.002-0270-C01„Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ финансиран от Оперативна програма“Наука и образование за интелигентен растеж“2014-2020г.,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове между :

Главна дирекция“Структурни фондове и международни образователни програми“ в МОН

и

община Пордим /“Бенефициент“/

Срок за изпълнение на Проекта е 23/двадесет и три/ месеца,но не по-късно от 31.12.2019г.

Партньори:

1.СУ“Св.Св.Кирил и Методий“ град Пордим;

2.Сдружение“ ВИА Хуманика“ –  Плевен;

3.Център за междуетнически диалог и толерантност“ Малипе“ – Велико Търново

толерантни

На 29.09.2017г. с пресконференция в арт залата на СУ“Св.Св.Кирил  и  Методий“ град Пордим стартира проект „Толерантни заедно“.