Проекти

Проект № BG05M2OP001-5.0001-0001 „ Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

Проект № BG05M2OP001-5.0001-0001 „ Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

От началото на учебната година в СУ"Св.Св.Кирил и Методий" град Пордим се работи по проект „Равен достъп до училищно образование в условия на кризи“ по Дейност 1.Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по линия на Инструмента за подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU). В рамките на проекта ще бъдат предоставени на училището технически устройства за подпомагане на обучението, предвидени са обучения за ученици, родители, образователни медиатори и педагогически специалисти за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда. Проектът ще се осъществява в следните дейности: Дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи. Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда Дейност 3 Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда. Дейност 4 Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.). Дейност 5 Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.

Научи повече